liquidatiebepaling algemeen nut beogende instelling

De liquidatiebepaling die moet worden opgenomen in ANBI-statuten wordt geregeld niet juist of slechts gedeeltelijk opgenomen in de statuten. Dit signaleert het ANBI-team van de Belastingdienst. Om een stichting aan te merken als ANBI moet worden voldaan aan de huidige wet- en regelgeving zoals opgenomen in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen. De voorwaarden zijn uitgewerkt in artikel 1a tot en met 1f van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994.

Liquidatiebepaling

Vanaf 23 juni 2012 moet uit de statuten van een ANBI blijken dat bij opheffing van de ANBI een batig liquidatiesaldo moet worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (90%) het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. Volgens de Belastingdienst komt het met enige regelmaat voor dat notarissen deze bepalingen niet opnemen in de statuten of wijzigen bij een statutenwijziging. Het is dus van belang dat je dit controleert. Bij StichtingService hebben wij veel ervaring met het oprichten van ANBI’s. Onze liquidatiebepalingen zijn conform de ANBI-regelgeving.

Bestaande ANBI’s

Voor bestaande ANBI’s die voor 23 juni 2012 als ANBI zijn aangemerkt, geldt voor de liquidatiebepaling een overgangsregeling. Die statuten hoeven hiervoor niet apart te worden aangepast. Bij een eerstvolgende statutenwijziging moet de liquidatiebepaling wel worden aangepast. Dit overgangsrecht geldt alleen indien de liquidatiebepaling wél voldeed aan het regime dat gold tot en met 2011 (een algemeen nut beogende instelling, dan wel op enigerlei andere wijze waarmee het algemeen belang wordt gediend). De veelvuldig voorkomende bepaling dat een batig saldo wordt bestemd voor een door het bestuur nader te bepalen doel, kwalificeerde in het verleden dus al niet en dat blijft zo. Geen overgangsrecht in dat geval dus. Controleer dus je statuten.

ANBI stichting oprichten tegen lage kosten? StichtingService heeft ruime ervaring met het oprichten van ANBI’s. Wij helpen je met het bijschaven van je doelstellingen zodat je statuten voldoen aan de vereisten van de Belastingdienst. Je krijgt het eerste jaar een gratis internetadres op www.anbi.nl om te voldoen aan de wettelijke publicatieverplichtingen. Stel je eigen statuten direct samen via ons online aanvraagformulier>>.

Belastingvoordeel voor stichtingen

Wil je een stichting oprichten en profiteren van de fiscale mogelijkheden? Met alleen een stichting met algemeen nuttige doelstellingen ben je er nog niet. Je zal over de ontvangen schenkingen en sponsorinkomsten belasting moeten afdragen. Denk aan vennootschapsbelasting, BTW, erfbelasting of schenkbelasting. Geld dat je liever besteedt aan je doelstellingen. De Belastingdienst is algemeen nuttige organisaties ter wille met fiscaal voordeel. Wanneer je stichting voldoet aan de eisen die de Belastingdienst stelt aan algemeen nut beogende instellingen, dan kan je gebruik maken van een aantal fiscale regelingen.

Donateurs profiteren ook

Donateurs van ANBI’s mogen hun giften onder voorwaarden aftrekken van hun belastbaar inkomen en genieten dus ook belastingvoordeel. Je stichting hoeft als ANBI geen schenkbelasting te betalen over deze giften. Ook erfrechtelijke verkrijgingen zijn vrijgesteld van erfbelasting.

Eisen van de Belastingdienst

Met deze voordelen komen er ook verplichtingen. Voor de ANBI beschikking verlangt de Belastingdienst vooral dat je stichting zich voor minimaal 90% inzet voor het algemeen nut. De stichting mag niet tot doel hebben het maken van winst en de winst die gemaakt wordt moet besteed worden aan de doelstellingen..

Beloning voor bestuurders

De bestuursleden van de stichting mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. Hierbij wordt door de Belastingdienst aangesloten bij het Vacatiegeldenbesluit. Bestuursleden die ook een uitvoerende functie vervullen, kunnen daarvoor wel een beloning ontvangen;

Integriteitseisen

De ANBI-beschikking wordt geweigerd als een bestuurder of een (gezichts)bepalend persoon, onherroepelijk is veroordeeld wegens aanzetten tot haat, aanzetten tot geweld of gebruik van geweld in de afgelopen vier jaar. De ratio achter de integriteitstoets is dat het onwenselijk wordt geacht om overheidssteun te verlenen aan niet integere ANBI’s.

Vanaf 1-1-2014 wordt de integriteitstoets uitgebreid met de situatie waarin sprake is van het opzettelijk plegen van een misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht door een bestuurder, feitelijk leidinggevende of gezichtsbepalend persoon van de instelling. Een ANBI kan zich distantiëren van voornoemd persoon om te voorkomen dat een ANBI-status wordt ingetrokken.

Hoe vraagt je aanwijzing als ANBI aan?

Wil je dat de Belastingdienst jou stichting als ANBI aanwijst? Vul dan het formulier Aanvraag beschikking algemeen nut beogende instellingen in en stuur dit op. Het formulier kan je hier downloaden>>. Nadat het aanvraagformulier is opgestuurd krijgt u binnen 8 weken een brief met de beslissing van de Belastingdienst.

Heb je nog geen stichting?

Wil je zelf een stichting oprichten waarvan de statuten voldoen aan de eisen van de Belastingdienst? Vraag deze dan aan via StichtingService. De kosten zijn € 375,- inclusief btw. Hiervoor richten wij via een notaris je stichting op en schrijven deze in bij de Kamer van Koophandel. Van de KvK ontvang je separaat een factuur voor de inschrijfkosten van € 50,-. Voor € 425,- heb je dus een stichting met KvK en RSIN nummer waarbij de statuten voldoen aan de eisen van de Belastingdienst.

ANBI stichting oprichten tegen lage kosten? StichtingService heeft ruime ervaring met het oprichten van ANBI’s. Wij helpen je met het bijschaven van je doelstellingen zodat je statuten voldoen aan de vereisten van de Belastingdienst. Je krijgt het eerste jaar een gratis internetadres op www.anbi.nl om te voldoen aan de wettelijke publicatieverplichtingen. Stel je eigen statuten direct samen via ons online aanvraagformulier>>.