Statutenwijziging stichting door besluitvorming buiten vergadering?
7 september 2020 Door: Peter Duijzend

De statuten van een stichting bevatten vaak de mogelijkheid om besluiten te nemen zonder dat er een officiƫle bestuursvergadering is gepland. Bijv. deze bepaling:

Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de meerderheid dan wel vereiste grotere meerderheid van het aantal bestuurders zich voor het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.

Ook zien wij statuten waarin is opgenomen dat besluiten buiten vergadering alleen unaniem genomen kunnen worden.

Statutenwijziging buiten vergadering

Kan je ook buiten vergadering besluiten tot een statutenwijziging? Wanneer de bestuurders zich niet verzetten tegen deze besluitvorming dan kan er dus besloten worden tot een statutenwijzing mits er in mijn optiek sprake is van unanimiteit. Dit veiligheidshalve om te voorkomen dat een bestuurslid zich tegen de wijze van besluitvorming verzet. Verder moet dit besluit schriftelijk worden vastgelegd en door alle bestuursleden worden ondertekend. Als er geen unanimiteit is, kan beter de in de statuten voorgeschreven procedure gevolgd worden.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. De velden met * zijn verplicht.