Opheffen stichting

De statuten van een stichting bepalen of de stichting ontbonden kan worden en op welke wijze dat dient te geschieden. In beginsel kan het stichtingsbestuur besluiten tot ontbinding tenzij de statuten dit niet toestaan. Meestal is volgens de statuten voor zo’n ontbindingsbesluit een bijzondere meerderheid van stemmen vereist. Raadpleeg daarom eerst de statuten.

De ontbinding treedt in op het moment dat het besluit wordt genomen. Ook kan men een later tijdstip bepalen. Het is niet mogelijk om een eerder tijdstip op te nemen in het ontbindingsbesluit. Een besluit tot ontbinding is onherroepelijk en kan alleen in zeer bijzondere gevallen met rechtelijke tussenkomst ongedaan gemaakt kunnen worden.

Melding ontbinding bij de KvK

Van de ontbinding van een stichting moet opgave worden gedaan aan het Handelsregister van de KvK.  Het bestuursbesluit tot ontbinding moet u meesturen met formulier 17a.

Vereffening stichting

De ontbinding van de stichting betekent niet altijd automatisch dat de stichting is opgehouden te bestaan. De ontbonden stichting blijft namelijk voortbestaan als dit nodig is voor de vereffening van zijn vermogen (dit wordt ook wel liquidatie genoemd). Tijdens deze vereffening worden de lopende zaken afgewikkeld, vorderingen geïnd, schulden betaald en bezittingen verkocht. De vereffening gebeurt door één of meer vereffenaars. Meestal zijn dit dezelfde personen als de bestuurders. De statuten kunnen anders bepalen. Door de ontbinding treden de bestuurders op het moment van ontbinding meestal als bestuurder uit functie. Achter de statutaire naam van de stichting moet in alle stukken en aankondigingen ‘in liquidatie’ worden toegevoegd. Behalve van de ontbinding moet er opgave worden gedaan van de infunctietreding van de vereffenaar(s) en in voorkomend geval van de uittreding van de bestuurders.  Als er wel baten zijn, is er dan voldoende vermogen om de schulden te betalen (batig saldo) of is er onvoldoende vermogen om de schulden te betalen (geen batig saldo)?

Wel een batig saldo

Als er op het moment van ontbinding voldoende vermogen is om de schulden van de stichting te betalen, moet de ontbonden stichting blijven voortbestaan voor de vereffening van zijn
vermogen. Hoe moet er vereffend worden? Als er na betaling van alle schulden nog iets is overgebleven van het vermogen van de ontbonden stichting (overschot), dan moeten de vereffenaars dit overschot uitkeren conform de statuten. De vereffenaars stellen daartoe een rekening en verantwoording van de vereffening op, waaruit de omvang en samenstelling van het overschot blijkt. Als er twee of meer recht hebben op het overschot, dan moeten de vereffenaars bovendien een plan van verdeling opstellen waarin de grondslagen staan voor de verdeling van het overschot tussen de gerechtigden. Eén van de vereffenaars deponeert de rekening en verantwoording en het plan van verdeling bij het Handelsregister en bij het kantoor van de ontbonden stichting. Als er geen kantoor van de stichting meer is, moeten deze stukken op een andere plaats gedeponeerd worden in het arrondissement van de statutaire zetel van de stichting. Als er maar één gerechtigde tot het overschot is, hoeft de vereffenaar alleen de rekening en verantwoording op de twee bovengenoemde plaatsen te deponeren. In alle gevallen moeten de vereffenaars ook via een advertentie in een nieuwsblad bekend maken waar en tot wanneer de stukken ter inzage liggen. Binnen 2 maanden na deponering kunnen schuldeisers of gerechtigde tot het overschot via de rechtbank bezwaar maken tegen de rekening en verantwoording.

Einde vereffening stichting met batig saldo

De vereffening eindigt als geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. Dat betekent het einde van de stichting. Ook hiervan moet opgave worden gedaan aan het Handelsregister.
De boeken en bescheiden van de ontbonden rechtspersoon moeten zeven jaar na het einde van de rechtspersoon worden bewaard door een bewaarder van boeken en bescheiden. Wie dat is kan in de statuten van de stichting staan. Ook kan het stichtingsbestuur iemand als bewaarder van boeken en bescheiden aanwijzen. Eén van de vereffenaars moet opgeven per wanneer de rechtspersoon is opgehouden te bestaan.
Opgave wordt gedaan op een formulier 17B. De bewaarder van boeken en bescheiden moet binnen acht dagen nadat zijn bewaarplicht is ingegaan, bij het Handelsregister opgave doen van zijn naam
en adres. Vervolgens sluit de KvK het dossier af. Als er een rechter betrokken is geweest bij de vereffening, moeten de vereffenaars een maand na het einde van de vereffening aan de rechter rekening en verantwoording van hun beheer doen.

Negatief saldo stichting

Er is een mogelijkheid dat de vereffenaars constateren dat de schulden van de ontbonden stichting waarschijnlijk groter zijn dan de baten. Dan moeten zij aangifte tot faillietverklaring doen. Deze plicht vervalt als alle bekende schuldeisers er, bij navraag, mee instemmen dat de vereffening zonder faillissement verder gaat. Als er echter wél een faillissement volgt, gelden verder de regels van faillissement en zorgt de faillissementscurator voor de verdere afwikkeling.

Geen batig saldo bij opheffen stichting

Als een stichting op het moment van ontbinding geen enkele baten heeft, dan houdt hij op het moment van ontbinding te bestaan. Een dergelijke opgave moet u met formulier 17a doorgeven aan de KvK.

Samenvatting opheffen of liquideren stichting

  1. Het bestuur kan op basis van de statuten besluiten de stichting te ontbinden;
  2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan als er nog vermogen aanwezig is. Achter de statutaire naam dient in alle stukken en aankondigingen “in liquidatie” te worden vermeld;
  3. De vereffening van een batig saldo wordt in beginsel gedaan door het bestuur;
  4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht;
  5. Een overschot na vereffening wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting tenzij de statuten anders bepalen;
  6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende 7 jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon;
  7. Ontbinding en vereffening dient doorgegeven te worden aan het handelsregister met formulier 17a en/of 17b.

 

Zelf een stichting oprichten? StichtingService.nl heeft veel praktische ervaring met het oprichten van stichtingen. Stel je eigen statuten samen. Wij zorgen voor oprichting en inschrijving van de stichting bij de KvK.   Hier vind je het aanvraagformulier voor het online aanvragen van een stichting.