Statuten stichting

Een stichting is een rechtspersoon, dat wil zeggen dat de stichting volledige rechtsbevoegdheid heeft en zelfstandig drager van rechten en plichten is met een specifiek doel. Een stichting kan alleen worden opgericht bij testament of een notariële akte. De notaris verzorgt de oprichting en de inschrijving bij de KvK. De statuten van een stichting bevatten minimaal de volgende onderdelen:

  • naam van de stichting;
  • gemeente waar zij haar zetel heeft;
  • doelstelling van de stichting;
  • wijze van benoeming en ontslag van bestuurders;
  • wijze van vaststelling van de bestemming van een eventueel overschot na vereffening.

 

De statuten van een stichting kan je via de KvK opvragen. Bekijk hier een voorbeeld van statuten of model statuten>>>

Erven & onroerend goed

Een stichting kan als zelfstandig drager van rechten en plichten erven. Is de stichting een ANBI of SBBI dan geldt hiervoor zelfs een vrijstelling voor de erfbelasting. Op basis van de statuten moet een erfenis altijd onder het voorrecht van boelbeschrijving worden aanvaardt.

Een stichting mag als de statuten dit voor schrijven onroerend goed in eigendom hebben. Een stichting kan pas als borg optreden als de statuten die mogelijkheid expliciet bieden.

Ledenverbod stichting

Een stichting heeft geen leden en mag deze ook niet hebben. Sterker nog, zijn er personen binnen de stichting een rol die vergelijkbaar is met een lid van een vereniging dan kan dat een reden zijn om de stichting te ontbinden. Dit wordt het ledenverbod genoemd.