Statuten wijziging stichting

Het stichtingsbestuur kan besluiten de statuten te wijzigen, als dit is toegestaan volgens de statuten. Statutenwijzigingen moeten steeds in een nieuwe notariële akte worden vastgelegd. In de statuten staat beschreven welke route het bestuur moet volgen. Hieronder een voorbeeld:

  1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
  2. Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een voltallige vergadering van het bestuur. Is de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het aantal aanwezigen.
  3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval tenminste twee weken. De bepalingen voor het oproepen van een rechtsgeldig gehouden vergadering zijn van overeenkomstige toepassing.
  4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder bestuurslid is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.
  5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledig doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

Statuten wijziging stichting met toestemming rechtbank

Soms kennen de statuten de mogelijkheid tot wijziging niet. Is een statutenwijziging toch noodzakelijk dan kan de rechtbank op verzoek van de oprichter, het bestuur of het openbaar ministerie de statuten wijzigen. De rechter zal dit pas toestaan als ongewijzigde handhaving van de statuten zou leiden tot gevolgen, die bij de oprichting redelijkerwijze niet werden gewild.

Statuten wijzigen van je stichting? StichtingService heeft ruime ervaring met het wijzigen van statuten en voldoen aan fiscale regelgeving of governance codes . Stuur de huidige statuten met de gewenste wijzigingen naar ons toe en je ontvangt een offerte voor de statutenwijziging.