Stichting conform Zorgbrede Governancecode

De brancheorganisaties in de zorg hebben zelf regels opgesteld voor goed bestuur en toezicht voor zorginstellingen. Deze regels zijn vastgelegd in de Zorgbrede Governancecode. Wil je, je stichting aansluiten bij een van de volgende brancheorganisaties dan dien je deze regels na te leven. De Zorgbrede Governancecode 2010 kan je hier downloaden>>>>.

Voor een goed functionerende zorgsector zijn professioneel bestuur en toezicht van groot belang. Met de Governancecode 2010 is de bestaande
code verhelderd, vernieuwd en op belangrijke punten aangescherpt. Hiermee zetten de brancheorganisaties in de zorg opnieuw een stap in het verder professionaliseren van bestuur en toezicht. Deze code dient te worden opgevat als een samenbundeling van moderne, en inmiddels breed gedragen, algemene opvattingen in de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. De brancheorganisaties willen een richtinggevend normenkader geven voor goed bestuur en goed toezicht.

Statuten

Deze Zorgbrede Governancecode heeft invloed op de statuten van je stichting. Met name op:

  • taken en werkwijze van het bestuur
  • taken en werkwijze van de raad van toezicht
  • inspraak orgaan (clientenraad)

Governancecommissie Gezondheidszorg

Belanghebbenden die vinden dat een zorgonderneming de governancecode niet goed naleeft, kunnen terecht bij de Governancecommissie gezondheidszorg. Deze onafhankelijke commissie stelt vast of de governancecode wel of niet geschonden is en zo ja in welke mate. De betrokken branchevereniging kan sancties opleggen.

Wil je een stichting oprichten die voldoet aan de Zorgbrede Governancecode neem dan contact met ons op.