Stichting derdengelden advocatuur

Een Stichting Beheer Derdengelden Advocatuur wordt opgericht om een derdengeldenrekening te beheren. Een derdengeldenrekening wordt door advocaten gebruikt om namens cliënten bedragen te incasseren, of om tijdelijk bedragen veilig te stellen. Deze ‘derdengelden’ moeten strikt gescheiden blijven om vermogen van cliënten te beschermen tegen oneigenlijk gebruik of faillissement van het advocatenkantoor.  Een Nederlandse advocaat is vanuit de Orde verplicht een Stichting Derdengelden Advocatuur te hebben. Het toezicht over het beheer van deze stichting derdengelden advocatuur ligt bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

kosten oprichting stichting beheer derdengelden

De kosten voor het oprichten van een stichting derdengelden voor een advocaat bedragen € 300,- inclusief btw. Dit bedrag is inclusief volmacht en verplichte onderzoeken die de notaris moet verrichten. Niet in dit tarief zitten de inschrijfkosten bij de Kamer van Koophandel. Deze bedragen eenmalig € 50,- (2015). Direct een stichting derdengelden advocatuur aanvragen kan via deze link >>>  Op 1 januari 2015 is de Wet positie en toezicht advocatuur en de Verordening op de advocatuur in werking getreden. De Verordening op de advocatuur vervangt bestaande verordeningen, regelingen en reglementen van de NOvA. De statuten van StichtingService voldoen aan de regelgeving die vanaf 1-1-2015 in werking zijn getreden.

Bestuur Stichting Derdengelden Advocatuur

De stichting moet worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waarvan er tenminste één advocaat is. Daarnaast mogen ook degenen die een ander vrij beroep beoefenen met wie het ingevolge artikel 5.4 van de Verordening op de advocatuur is toegestaan een samenwerkingsverband aan te gaan deel uitmaken van het bestuur ( dit zijn leden van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), de Orde van Octrooigemachtigden en universitair geschoolde leden van het Register Belastingadviseurs).  Zijn er meer dan twee bestuurders dan moet ten minste de helft van de leden van het bestuur advocaat zijn. Een accountant mag ook deel nemen aan het bestuur. Van belang is dat een bestuurslid onafhankelijk is. Zo mag bijvoorbeeld een bestuurslid advocaat niet in dienst zijn van de andere bestuurder of zijn patroon zijn. Evenmin kan als bestuurslid van de stichting waarvan de patroon bestuurslid is, optreden de stagiaire als bedoeld in artikel 9b, eerste, tweede, derde en vierde lid, van de Advocatenwet.

Modelstatuten stichting beheer derdengelden advocatuur

Modelstatuten stichting derdengelden advocatuur kunt u hier downloaden>>> De stichting heeft de volgende doelstellingen:

  • het ontvangen van Derdengelden en andere vermogensbestanddelen, ten behoeve van rechthebbenden of degene die zal blijken rechthebbende te zijn;
  • het tijdelijk beheren van hetgeen de stichting heeft ontvangen, een en ander voor rekening en risico van de rechthebbende of degene die zal blijken rechthebbende te zijn; en
  • het betalen of overdragen van hetgeen de stichting heeft ontvangen aan de rechthebbende of degene die zal blijken rechthebbende te zijn.

Overeenkomst advocatenkantoor en stichting

Na het oprichten van de stichting moet er een overeenkomst gesloten worden tussen het advocatenkantoor en de stichting. Hierin wordt ondermeer opgenomen:

  • dat de stichting zich verplicht om derdengelden van het advocatenkantoor in beheer te nemen;
  • dat de stichting is opgericht om te voorkomen dat derdengelden zich vermengen met andere geldstromen binnen het advocatenkantoor;
  • dat de stichting geen andere activiteiten verricht dan het in ontvangen van derdengelden, het tijdelijk beheren en het betalen of overdragen van derdengeldenaan de rechthebbenden of degenen die rechthebbenden zullen blijken te zijn;
  • dat wordt beoogd alle betalingen van derdengelden te doen plaatsvinden aan of vanuit de stichting, met dien verstande dat vermenging slechts zal plaatsvinden waar het betreft de derdengelden onderling en geen vermenging zal optreden tussen de derdengelden en het vermogen van de advocaat respectievelijk van het kantoor;

Model overeenkomst kantoor-stichting derdengelden advocatuur kunt u hier downloaden>>>

 

Stichting Beheer Derdengelden Advocatuur oprichten tegen lage kosten? StichtingService heeft ruime ervaring met het oprichten van derdengelden stichtingen. De kosten bedragen € 300,- inclusief btw voor de oprichting. Dit is inclusief notariskosten. Vraag direct je eigen stichting aan via ons online aanvraagformulier>>.