Stichting en belasting

Stichtingen worden in bepaalde gevallen ook als onderneming beschouwd door de Belastingdienst. Uw stichting betaalt dan over de winst vennootschapsbelasting. Rechtsvormen zoals een bv en een nv zijn altijd verplicht aangifte vennootschapsbelasting te doen. Een stichting moet alleen in bepaalde situaties aangifte vennootschapsbelasting doen. Dit heet beperkte belastingplicht. Enkele voorbeelden van beperkte belastingplicht zijn:

 • sportclubs en organisatoren van sportevenementen;
 • algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s)
 • culturele instellingen;
 • kerkgenootschappen

Uw stichting moet alleen aangifte vennootschapsbelasting doen als:

 • uw stichting met een organisatie van kapitaal en arbeid deelneemt aan het economisch verkeer en daarbij winst maakt of naar winst streeft (u drijft een onderneming);
 • u een activiteit ontplooit waarmee u concurreert met ondernemers

Of er in uw geval sprake is van een onderneming, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden. De criteria zijn verder uitgewerkt in de rechtspraak. Verder is het ook mogelijk dat er een vrijstelling is of dat u in aanmerking komt voor extra aftrekposten.

BTW en stichtingen

Voor de btw is de stichting ondernemer als zij voldoet aan de eisen van het ondernemerschap. Als er sprake is van ondernemerschap voor de btw, gelden ook voor stichtingen de normale btw-regels. In beginsel is het dan ook zo dat als u btw afdraagt u ook btw kan terugvorderen.

Loonbelasting en stichtingen

Als de stichting of vereniging personeel in dienst neemt, krijgt de stichting of vereniging te maken met loonheffingen.

Aansprakelijkheid voor belastingschulden

Let op! Als bestuurder van een stichting kunt u in bepaalde gevallen aansprakelijk worden gesteld voor de belastingschulden van de stichting. Het maakt niet uit of u penningmeester bent of gewoon bestuurslid. Voorkom bestuursaansprakelijkheid. Lees hier meer over bestuursaansprakelijkheid>>>. Meldt als bestuurder tijdig bij de Belastingdienst als de stichting de belastingen en premies niet meer kan betalen. Het gaat hierbij om:

 • loonbelasting, premies volks­verzekeringen, premies werknemers­verzekeringen en de ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, samen de ‘loonheffingen’ genoemd
 • omzetbelasting
 • accijns
 • verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van pruim­ en snuiftabak
 • belastingen op milieugrondslag
 • kansspelbelasting
 • premies bedrijfspensioenfonds (deze betaalt u aan het bedrijfspensioenfonds)

 

U kunt ook aansprakelijk worden gesteld voor eventuele boetes, kosten en invorderingsrente in verband met een aanslag.