Veelgestelde vragen

Overige vragen

 • In de statuten staat boekjaar is kalenderjaar, terwijl wij hanteren 1 juli tot 30 juni.

  Hoe erg is het als wij afwijken van onze statuten en een ander boekjaar hanteren voor onze vereniging? Een boekjaar is een boekhoudkundige aangelegenheid. De Belastingdienst volgt het boekjaar van een onderneming voor de belastingheffing. Als een vereniging niet onderhevig is aan de vennootschapsbelasting zal het afwijken van hetgeen in de statuten staat in ieder geval geen problemen leiden met de belastingheffing. Hoe er geoordeeld wordt bij een faillissement is mij niet duidelijk.

 • Wat is vacatiegeld?

  De bestuursleden van een ANBI die het beleid bepalen mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld (artikel 1a, eerste lid, onderdeel e, van de UR AWR 1994). Wat is vacatiegeld? Vacatiegeld is een forfaitaire vergoeding aan bestuursleden of leden van de raad van toezicht voor hun werkzaamheden voor de stichting. Vacatiegeld is dus een vergoeding die bestuursleden ontvangen voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. Voor deze vergoeding hoeven de bestuursleden geen bonnetjes over te leggen. Vacatiegeld is in ieder geval niet bovenmatig als dit niet hoger is dan de vergoeding die is opgenomen in het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. Een hoger vacatiegeld is in uitzonderingsgevallen mogelijk en is dus niet per definitie bovenmatig. Bij de beantwoording van de vraag of een hoger vacatiegeld bovenmatig is, spelen onder andere een rol de aard en omvang van de ANBI en de maatschappelijke positie van het lid van het orgaan van de instelling dat het beleid bepaalt. Maxima van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies volgen. Dit is per vergadering:- max. € 256 voor gewone leden- max. € 333 voor de voorzitter (130%). Een (vaste) vergoeding die niet afhankelijk is van het bijwonen van vergaderingen en de daarbij behorende voorbereiding, kan in beginsel niet als vacatiegeld worden aangemerkt. Uitzondering is opgenomen in het giftenbesluit 2014 onder punt 3.4. Bestuursleden die tevens een uitvoerende functie vervullen, kunnen daarvoor wel een beloning ontvangen.

 • Is het mogelijk zonder notaris een stichting op te richten?

  Een stichting kan alleen maar opgericht worden bij notariële akte. Het is mogelijk om na uw overlijden een stichting in het leven te roepen als erfgenaam dan moet u de volledige statuten opnemen in uw testament.

 • Wat kost een legalisatie?

  Iedere notaris mag zijn eigen tarieven berekenen. Het is daarom verstandig om vooraf te informeren bij de notaris waar je, je handtekening laat legaliseren.

Stichtingen

 • Wat doe je als een stichting zonder raad van toezicht komt te zitten?

  Door overlijden of door tijdsverloop kan het voorkomen dat een stichting zonder raad van toezicht komt te zitten. Kan je als stichting een beroep doen op 2:199 BW om een nieuwe toezichthouder te benoemen als in de statuten er geen andere mogelijkheden meer geboden worden (zie dit artikel voor het ontbreken van een bestuurslid>>>) ? Nee, volgens de rechtbank is analoge toepassing van dit artikel niet mogelijk. In dat geval zal je een verzoek moeten indienen om de statuten te laten wijzigen op grond van artikel 2:294 BW. Zie deze uitspraak ECLI:NL:RBNHO:2021:3708.

 • Wat doe je als een stichting zonder bestuur komt te zitten?

  Door overlijden kan het voorkomen dat een stichting zonder bestuur komt te zitten. De wet biedt de mogelijkheid om via 2:199 BW als belanghebbende de rechter te verzoeken om een nieuw bestuurslid te benoemen als in de statuten er geen andere mogelijkheden meer geboden worden. Dit artikel kan ook gebruikt worden als er op basis van de statuten te weinig bestuursleden zijn. Voor een degelijk verzoek ben je griffierechten verschuldigd (2021: 667 euro) en daarnaast de kosten voor een advocaat. Van belang is dat je belanghebbende bent. Iemand die bevriend was met het bestuurslid is niet direct een belanghebbende. Als niemand zich meldt kan de Kamer van Koophandel na 1 jaar de stichting laten ontbinden op grond van artikel 2:19a BW lid 2. De Kamer laat de stichting ontbinden als haar is gebleken dat aan twee, cumulatief gestelde voorwaarden is voldaan.

 • Wanneer is een stichting belastingplichtig?

  Stichtingen zijn vennootschapsbelasting verschuldigd als zij een onderneming drijven of in concurrentie treden met bestaande ondernemingen (voorkomen oneerlijke concurrentie). Voor stichtingen (en verenigingen) geldt een vrijstelling voor de vennootschapsbelasting, als de winst van dat jaar niet meer bedraagt dan € 15.000 (2020) of de winst van dat jaar en de daaraan voorafgaande vier jaren tezamen niet meer bedraagt dan € 75.000 (2020) (art. 6 lid 1 Wet Vpb). Een verliesjaar wordt op nul gezet. Je hoeft geen beroep te doen op de vrijstelling. Deze geldt automatisch.

 • Is een stichting aansprakelijk voor schulden van een bestuurder?

  Vraag: Momenteel verkeer ik niet in staat van faillissement of onder curatele. Dit zou in de toekomst echter wel kunnen aangezien er nog een schuld openstaat. Is dit een gevaar voor de oprichting of de continuïteit van de stichting en is de stichting op een manier aansprakelijk te stellen voor mijn persoonlijke schulden? Wij gaan uit van een gewone goed doel stichting. Nee, in beginsel is een stichting een afgescheiden vermogen en niet aansprakelijk voor schulden van een bestuurder. In onze statuten staat wel dat je geen bestuurder mag zijn als je niet over je eigen vermogen mag beschikken. Zie de onderstaande zin:

  “Een bestuurder verliest zijn functie door zijn faillissement, door het op hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surseance van betaling verkrijgt”

 • Kan een goed doel uit de Verenigde Staten de ANBI-status aanvragen?

  Kan een goed doel uit de Verenigde Staten de ANBI-status aanvragen? Dat hangt er vanaf. In artikel 5b AWR staat dat ook al is een ANBI niet gevestigd in het Koninkrijk, een ander EU land of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat gevestigde, aangemerkt kan worden als ANBI zolang de instelling voldoet aan de door de minister te stellen voorwaarden. In het giftenbesluit worden er 3 categorieën gemaakt. 1. een land dat onderdeel is van het Koninkrijk of een lidstaat van de Europese Unie;  2. een land waarmee in de relatie met Nederland voor de heffing van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, schenkbelasting en erfbelasting zonder beperkingen en of voorbehouden de uitwisseling is geregeld van gegevens, inlichtingen en gegevensdragers; 3. andere landen, ook wel derdelanden genoemd. Instellingen in derdelanden kunnen door de Belastingdienst als ANBI worden aangemerkt, als en zolang deze voldoen aan te stellen voorwaarden. De instelling verstrekt jaarlijks gegevens en inlichtingen, op grond waarvan het ANBI-team kan beoordelen of de instelling voldoet aan de voorwaarden. De instelling maakt aannemelijk dat de verstrekte gegevens en inlichtingen een getrouw beeld van de werkelijke situatie geven. Dit kan bijvoorbeeld met een accountantsverklaring. Ik vermoed dat de VS in categorie 2 valt. Zekerheidshalve kunt u contact opnemen met het ANBI-team.

 • Kan ik alleen oprichten en na oprichting van de stichting nog bestuursleden toevoegen?

  Vraag: Ik wil op korte termijn een stichting oprichten. Aangezien ik op dit moment bezig ben om de juiste bestuursleden te vinden de volgende vraag: Is het mogelijk om de stichting al op te richten met 1 bestuurder en na oprichting  nog een aantal bestuursleden toe te voegen? Hoe zit het met de kosten en loopt dat via de KvK of via een notaris?  Antwoord: Ja, het is mogelijk om de stichting op te richten met 1 bestuurslid en later bestuursleden toe te voegen. De inschrijving van nieuwe bestuurders na oprichting verloopt niet via de notaris maar via het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel (KvK). Je kan hiervoor formulier 22 gebruiken of extra bestuursleden inschrijven via de website van de KvK. Aan de inschrijving van extra bestuursleden zijn geen kosten verbonden. Als het om een ANBI-stichting gaat dan moet je, je realiseren dat je pas na het hebben van 3 bestuursleden de ANBI-status kan aanvragen. Een ANBI moet van de Belastingdienst namelijk minimaal 3 bestuursleden hebben (beschikkingsmachtcriterium).

 • Giften vanuit het buitenland aan een ANBI stichting ook aftrekbaar?

  Vraag: Als een stichting aangemerkt wordt als ANBI, betekent dat giften vanuit Amerika voor de donateur ook aftrekbaar zijn om een vergelijkbare wijze als voor een Amerikaans goed doel? ANTWOORD: Nee, in beginsel niet. Uiteraard moet je het betreffende land kijken naar de fiscale regelgeving. In Europa heb je de vrijheid van kapitaal. Als je vanuit een ander Europees land een schenking doet aan een Nederlandse ANBI stichting dan is de kans groter dat er recht is op giftenaftrek. Je moet dan ook kijken naar de regeling van het betreffende land. Praktische oplossing kan zijn een goed doel zoeken in eigen land waar je recht hebt op giftenaftrek en daarmee afspreken dat zij die schenking (binnen hun doelstellingen) uitkeren aan de Nederlandse ANBI stichting. Alternatief is gebruik maken van Transnational Giving Europe (TGE). TGE is een Europees netwerk van goede doelen dat aftrekbaar doneren aan Europese organisaties faciliteert.

 • Wat is een steunstichting?

  Kenmerkend voor steunstichtingen is dat zij geld, maar ook bijvoorbeeld goederen, inzamelen ter verwezenlijking van de eigen statutaire doelstelling, namelijk ondersteuning van een anbi. In de praktijk komt het voor dat een stichting als doelstelling heeft:- Gelden inzamelen voor stichting x teneinde de doelstelling van stichting x te ondersteunen. Als de te ondersteunen instelling x een ANBI is kwalificeert de steunstichting ook. Ook zijn er steunstichtingen die meerdere ANBI’s (financieel) ondersteunen. In de literatuur is opgemerkt dat steunstichtingen niet moeten worden verward met zogenoemde loketinstellingen. Beide verschillen namelijk wezenlijk van elkaar. Waar een steunstichting (anbi) gelden, goederen et cetera inzamelt ter verwezenlijking van de eigen algemeen nuttige doelstelling, worden bij pure loketinstellingen giften onder aanwijzing van de donateur aan een derde begunstigde gedaan.

 • Is het mogelijk zonder notaris een stichting op te richten?

  Een stichting kan alleen maar opgericht worden bij notariële akte. Het is mogelijk om na uw overlijden een stichting in het leven te roepen als erfgenaam dan moet u de volledige statuten opnemen in uw testament.

 • Hoe kan ik zoeken in het ANBI register van de Belastingdienst?