Wat moeten wij doen om de ANBI-status van onze stichting te beëindigen?
20 december 2016 Door: Peter Duijzend

Het bestuur van onze stichting heeft besloten om de stichting op te heffen. Wat moeten wij doen om de ANBI-status te beëindigen /op te heffen? 

De Belastingdienst trekt de ANBI status in als de stichting niet meer voldoet aan de eisen. Welke verplichtingen heeft een ANBI?

 1. Een ANBI blijft voldoen aan de voorwaarden;
 2. Een ANBI geeft de Belastingdienst inzicht in de administratie als zij daar om vragen;
 3. Een ANBI geeft wijzigingen in het correspondentieadres door aan het belastingkantoor waar zij onder valt;
 4. Een ANBI meldt wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de ANBI-status bij het ANBI-team van de Belastingdienst. Mogelijke wijzigingen zijn:
  1. niet meer (kunnen) voldoen aan de doelstelling;
  2. wijziging van de doelstelling
  3. andere samenstelling van het bestuur waardoor niet meer wordt voldaan aan het beschikkingsmachtscriterium
  4. verandering in beloningen en/of vacatiegelden
  5. ontbinding, opheffing of het verdwijnen van de instelling door een fusie
  6. andere besteding van een eventueel positief saldo bij opheffing

Als een ANBI niet voldoet aan de verplichtingen, kan dat betekenen dat de stichting niet meer als een ANBI wordt aangewezen. In het geval van een opheffing van een stichting moet je dus contact opnemen met de Belastingdienst en laten weten dat de stichting opgeheven wordt. Dit kan per brief naar:

Belastingdienst/Kantoor Eindhoven
ANBI team
Postbus 90056
5600 PJ Eindhoven

Laat de Belastingdienst weten op welke wijzen het liquidatiesaldo wordt besteed. Conform de voorgeschreven liquidatiebepaling in de statuten moet het geld dat overblijft na opheffing van de stichting worden besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.

Hieronder nog even kort de procedure die geldt voor de opheffing van een stichting:

Samenvatting opheffen of liquideren stichting

 1. Het bestuur kan op basis van de statuten besluiten de stichting te ontbinden;
 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan als er nog vermogen aanwezig is. Achter de statutaire naam dient in alle stukken en aankondigingen “in liquidatie” te worden vermeld;
 3. De vereffening van een batig saldo wordt in beginsel gedaan door het bestuur;
 4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht;
 5. Een overschot na vereffening wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting tenzij de statuten anders bepalen;
 6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende 7 jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon;
 7. Ontbinding en vereffening dient doorgegeven te worden aan het handelsregister met formulier 17a en/of 17b.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. De velden met * zijn verplicht.