Zorginstellingen en de regelgeving
16 mei 2017 Door: Peter Duijzend

Voor zorginstellingen is een governancecode van toepassing. Deze code bevat afspraken binnen de sector over de wijze waarop onder andere het bestuur en het toezicht op het bestuur moet worden geregeld. Er wordt extern toezicht gehouden op zorginstellingen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op kwaliteit en veiligheid van de zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt toezicht op de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van de zorg. Het CIBG beoordeelt of een zorginstelling een toelating krijgt op grond van de Wet toelating zorginstellingen en houdt het BIG-register aan. In het BIG-register is gemakkelijk te controleren of een zorgverlener bevoegd is om de zorg te verlenen en of en welke maatregelen zijn opgelegd.

Toelating WTZi

Zorginstellingen hebben een toelating nodig wanneer zij zorg willen aanbieden die op grond van de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg (WLZ) voor vergoeding in aanmerking komt. Zorginstellingen mogen in beginsel geen winstoogmerk hebben. In het uitvoeringsbesluit staan een aantal uitzonderingen waarvoor een winstoogmerk is toegestaan (art. 3.1. Uitvoeringsbesluit WTZi).

Zorgbrede Governancecode 2017

De Zorgbrede Governancecode is verplicht voor alle zorgaanbieders die lid zijn van Actiz, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN . Zij zijn als lid verplicht deze code toe te passen en na te leven. De code is richtinggevend voor alle zorgaanbieders, ook voor zorgaanbieders die niet lid zijn van een van deze brancheorganisaties. In tegenstelling tot de oude zorgcode moet je deze toepassen. Voorheen was het ‘pas toe of leg uit’. Zorgorganisaties waar minder dan 50 medewerkers in dienstverband werkzaam zijn of als zzp’er zorg verlenen hoeven de Zorgbrede Governancecode 2017 niet integraal toe te passen.

Voorschriften aan de statuten van een stichting

Bij het opstellen van statuten voor een zorginstelling moet rekening worden gehouden met de voorschriften. Op grond van de WTZi moet er in ieder geval een toezichthoudend orgaan (raad van toezicht) zijn dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de zorginstelling als er:

  • minimaal 50 of meer werknemers zijn; of als de volgende zorg wordt verleend:
  • instellingen voor medisch-specialistische zorg;
  • persoonlijke verzorging;
  • verpleging;
  • begeleiding;
  • behandeling, anders dan behandeling van gedragswetenschappelijke aard in verband met een psychiatrische aandoening.

Slot

Een stichting is als rechtsvorm uitermate geschikt voor zorginstellingen. Wil je een zorgstichting oprichten neem dan contact met ons op.

 

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. De velden met * zijn verplicht.